Szybki kontakt - 518-237-416 mirekc61@o2.pl

Walne Zebranie

Uchwały na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ROD im. „Miczurina”
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25.03.2017r

Nr 1/2017 – W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
Zarządu ROD w 2016r

Nr 2/2017 – W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD
w 2016 r.

Nr 3/2017 – W sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu ROD

Nr 4/2017 – Wysokość opłaty ogrodowej Walne Zebranie Sprawozdawcze PZD w ROD im. Miczurina w Czerwionce na podstawie § 64 pkt 7 statutu PZD postanawia, uchwalić wysokość opłaty ogrodowej w 2017r w kwocie 0,45 gr od m² powierzchni użytkowej działki (w tym 0,07 gr partycypacji zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD), przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD. Opłatę ogrodową działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 31 maja 2017r. Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę ogrodową.

Nr 5/2017 – W sprawie opłaty ogrodowej energetycznej przeznaczonej na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu, która wynosi 3220 kilowatów w 2017 roku wynosi 8,00 zł , płatna do 31 maja 2017roku.

Nr 6/2017 – W sprawie opłaty ogrodowej wodnej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody która wynosi 90 m³, opłaty za główne liczniki wody, napełniania sieci wodą na początku sezonu oraz zrzutu wody na koniec sezonu i dokonania odczytów na poszczególnych działkach w 2017r wynosi 10,00zł, płatna do 31maja 2017r.

Nr 7/2017 – W sprawie planu pracy na 2017 rok

Nr 8/2017 – Na podstawie uchwały KR PZD nr 295/2016 z dnia 17.08.2016 roku § 4 pkt 3, w sprawie podwyższenia świadczeń i nagród wypłacanych z tytułu prac społecznych w rodzinnych ogrodach działkowych na 2017 rok do kwoty 5000,00 zł

Nr 9/2017 – W sprawie preliminarzy finansowych na 2017r.

Nr 10/2017 – W sprawie opłaty za wywóz śmieci w 2017 roku: Walne Zebranie członków ROD im. ” Miczurina” w Czerwionce działając zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/321/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016r regulującą wysokość opłaty w roku 2017r w wysokości 35,00 zł od działki, dla odpadów segregowanych. Termin wniesienia opłaty do 31 maja 2017 roku. Małżonkowie będący członkami związku, użytkujący wspólnie działkę opłacają jedną opłatę.

Nr 11/2017 – Zabrania się wrzucania do pojemników działkowych na śmieci, odpadów pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin, takich jak: (liście, trawa, owoce, chwasty, itp.) które działkowiec zgodnie z Regulaminem ROD kompostować. Zabrania się także pozostawiania w miejscach składowania odpadów BIO wszelkiego rodzaju gruzu, śmieci, odpadów wielkogabarytowych oraz drzewa. Osoby przyłapane na łamaniu uchwały będą wzywane do uporządkowania miejsca lub obciążone kosztem wywozu pojemnika na śmieci.

Nr 12/2017 – Elektrycy konserwatorzy na wszystkich działach odpowiadają tylko za sieć elektryczną od rozdzielni głównej na danym dziale do szafek na alejach. Wszelkie prace wykonywane na poszczególnych działkach są ich dobrą wolą i nie są zobowiązani do naprawy wadliwej instalacji. Elektryk konserwator ma prawo kontroli instalacji elektrycznej w altanie, w przypadku nieprawidłowości odcięcie zasilania do czasu usunięcia usterki. Wadliwą instalacje elektryczną może usunąć tylko osoba z uprawnieniami przystosowanymi do wykonywania danej czynności. Prace związane z naprawą instalacji działkowicz wykonuje na własny koszt.

Nr 13/2017 – Opłaty związane z użytkowaniem ogrodu będą pobierane w całości za cały rok z możliwością rozłożone w dwóch terminach. W miesiącu maju ( składka członkowska, opłata ogrodowa, opłata ogrodowa wodna, opłata ogrodowa energetyczna, opłata za wywóz śmieci ) płatne do 31 maja 2017r. W miesiącu sierpniu ( prąd i woda ) płatna do 31 sierpnia 2017r. Opłata za prąd i wodę będzie naliczona według wskaźnika zużycia na poszczególnych działkach w 2016 roku. Rozliczenie roczne zużycia prądu i wody, rozliczone będzie po 31 października 2017 roku.

Nr 14/2017 – Odczyty liczników prądu i wody na dzień 31 maja i 31 październik przeprowadzą na każdym dziale komisje. Natomiast odczyty liczników wody na dzień 31 lipca podają sami działkowcy na dotychczasowych zasadach. Odczyty liczników prądu na dziale I , II i III każdorazowo przeprowadzi komisja.

Nr 15/2017 – W sprawie ponownego podłączenia energii elektrycznej dla działkowca. Zarząd ROD im. Miczurina w Czerwionce-Leszczynach działając na podstawie Uchwały Nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. ustala opłatę za ponowne podłączenie energii elektrycznej na działce w wysokości 30,00 zł.

Uzasadnienie:
– trzydziesto dniowe opóźnienie z uiszczeniem opłaty z tytułu zużytej energii według wyznaczonego terminu, zgodnie z uchwałą Nr 12/2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Miczurina w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 marca 2017 roku może stanowić podstawę do zablokowania dostaw energii przez zarząd ROD. Długość opóźnienia stanowiącego przesłankę do odcięcia dostaw powinna wynikać z uchwały walnego zebrania. O zamiarze odcięcia energii elektrycznej z tytułu nieopłacenia należności za jej zużycie zarząd ROD powiadomić działkowca na piśmie.

Nr 16/2017 – Dzierżawcą działki którzy nie umożliwią dokonania odczytu licznika wody
w wyznaczonych terminach zostanie naliczony ryczałt.

Uzasadnienie:
– ze względu na problemy podczas odczytu na poszczególnych działkach z powodu nie obecności lub złego stanu wodomierza który uniemożliwia prawidłowy odczyt w wyznaczonym terminie oraz terminie dodatkowym. Terminy odczytów będą umieszczone w gablotach oraz na stronie internetowej naszego ogrodu.

Nr 17/2017 – Na terenach ogrodów działkowych jest całkowity zakaz dokarmiania kotów na alejach
działkowych.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

PRZEWODNICZĄCY  WALNEGO ZEBRANIA

Czerwionka-Leszczyny, dnia 25 marca 2017 rok

error: Content is protected !!