Szybki kontakt - 518-237-416 mirekc61@o2.pl

Walne Zebranie

Uchwały na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ROD im. „Miczurina” 

w Czerwionce-Leszczynach  z dnia 13.04.2019r

Nr  1/2019 –  Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2018 r. oraz za okres kadencji

Nr  2/2019 –  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Nr 3/2019 – Udzielenie absolutorium dla Zarządu ROD

Nr 4/2019  – Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2018 r. oraz za okres kadencji.

Nr 5/2019 Ustalenie składu liczbowego zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD.

Nr  6/2019 –  W sprawie wyników wyborów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na okręgowy zjazd.

Nr  7/2019 – Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD oraz § 64 pkt 7 Statutu PZD postanawia, uchwalić opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności :

wydatki na utrzymanie porządku i czystości, bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego I infrastruktury ogrodowej, ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne, zarządzanie ROD  

w roku 2019  w wysokości 0,50 zł od m² powierzchni użytkowanej działki (w tym 0,08 zł partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD) Opłatę ogrodową działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę ogrodową.

Nr 8/2019 – W sprawie opłaty ogrodowej energetycznej przeznaczonej na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu, która wynosi 3237,42 kilowatów. W 2019 roku opłata ogrodowa energetyczna wynosi 8,00 zł , płatna do 30 czerwca 2019 roku.

Nr  9/2019 – W sprawie opłaty ogrodowej wodnej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody która wynosi 571,1 m³ opłaty za główne liczniki wody, napełniania sieci wodą na początku sezonu oraz zrzutu wody na koniec sezonu i dokonania odczytów na poszczególnych działkach w 2019 roku wynosi 11,00 zł.  płatna do 30 czerwca 2019r.

Nr  10/2019 – W sprawie opłaty za wywóz śmieci  w 2019 roku:  Walne Zebranie członków ROD im. ” Miczurina” w Czerwionce działając zgodnie zgodnie z art. 33 ust.1 i 2 ustawy o ROD, § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz uchwałą Rady Gminy w Czerwionce-Leszczynach regulującą wysokość opłat za wywóz nieczystości ustala opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD w roku 2019 w wysokości 35,00 zł od działki. Opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do 30 czerwca 2019 roku. Małżonkowie posiadający wspólne prawo do tej samej działki opłacają opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD w jednym wymiarze.

Nr  11/2019   – Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków PZD działając na podstawie 64 pkt 6 i pkt 7 Statutu PZD oraz §4 ust.3 Uchwały nr 5/XXV/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 05.12.2018 roku w sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w ROD postanawia podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w ROD na 2019 rok o kwoty 18 064,40

Nr  12/2019  W sprawie planu pracy na 2019 r. i program działania na kadencję.

Nr  13/2019   W sprawie preliminarzy finansowych na 2019 r.

Nr 14/2019  – Zabrania się wrzucania do pojemników działkowych na śmieci, odpadów  pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin, takich jak: liście, trawa, owoce, chwasty, itp., które działkowiec zgodnie z Regulaminem ROD powinien kompostować. Zabrania się także pozostawiania w miejscach składowania odpadów BIO wszelkiego rodzaju gruzu, śmieci, odpadów wielkogabarytowych oraz drzewa. Osoby przyłapane na łamaniu uchwały będą wzywane do uporządkowania miejsca lub obciążone kosztem wywozu pojemnika na śmieci.

Nr 15/2019 – Elektrycy konserwatorzy na wszystkich działach odpowiadają tylko za sieć elektryczną od rozdzielni głównej na danym dziale do szafek na alejach. Wszelkie prace wykonywane na poszczególnych działkach są ich dobrą wolą i nie są zobowiązani do naprawy wadliwej instalacji. Elektryk konserwator ma prawo kontroli instalacji elektrycznej w altanie, w przypadku nieprawidłowości odcięcie zasilania do czasu usunięcia usterki. Wadliwą instalacje elektryczną może usunąć tylko osoba z uprawnieniami przystosowanymi do wykonywania danej czynności. Prace związane z naprawą instalacji działkowicz wykonuje na własny koszt.

Nr 17/2019 – Odczyty liczników wody za 2019 rok będą przeprowadzone po zastawieniu wody na okres zimowy. Zarząd nie wyklucza przeprowadzenie odczytów i kontroli wodomierzy bez powiadomienia. Natomiast odczyt liczników prądu na każdym dziale będzie przeprowadzany w ostatnich dniach marca 2020 r. co wskaże zużycie prądu przez poszczególnych działkowców od marca 2019 do marca 2020 roku.

Nr 18/2019  – W sprawie ponownego podłączenia energii elektrycznej dla działkowca. Zarząd ROD im. Miczurina w Czerwionce-Leszczynach działając na podstawie Uchwały Nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. ustala opłatę za ponowne podłączenie energii elektrycznej na działce w wysokości 30,00 zł.                                                               

Uzasadnienie:

 – trzydziestodniowe opóźnienie z uiszczeniem opłaty z tytułu zużytej energii według wyznaczonego terminu, zgodnie z uchwałą Nr 12/2018  Walnego Zebrania Sprawozdawcze ROD im. Miczurina w Czerwionce-Leszczynach z dnia 21 kwietnia 2018 roku może stanowić  podstawę do zablokowania dostaw energii przez zarząd ROD. Długość opóźnienia stanowiącego przesłankę do odcięcia dostaw powinna wynikać z uchwały walnego zebrania. O zamiarze odcięcia energii elektrycznej z tytułu nieopłacenia należności za jej zużycie zarząd ROD powiadomić działkowca na piśmie.

Nr 19/2019 – Dzierżawcą działki którzy nie umożliwią dokonania odczytu licznika wody w wyznaczonych terminach zostanie naliczony ryczałt.

 Uzasadnienie:

 – ze względu na problemy podczas odczytu na poszczególnych działkach z powodu nieobecności lub złego stanu wodomierza który uniemożliwia prawidłowy odczyt w wyznaczonym terminie oraz terminie dodatkowym. Terminy odczytów będą umieszczone w gablotach oraz na stronie internetowej naszego ogrodu.

Nr 20/2019 – Na terenach ogrodów działkowych jest całkowity zakaz dokarmiania kotów na alejach działkowych i prowadzania psów bez smyczy i kagańca zgodnie z regulaminem ROD.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                         PRZEWODNICZĄCY 

    UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                                                   WALNEGO ZEBRANIA

Czerwionka-Leszczyny,  dnia 13.04.2019r

 

error: Content is protected !!