Szybki kontakt - 518-237-416 mirekc61@o2.pl
Uchwały na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ROD im. „Miczurina”
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23.04.2022 r.

Nr 1/2022 – Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 r.

Nr 2/2022 – Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Nr 3/2022 – Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.

Nr 4/2022 – Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD oraz § 64 pkt 7 Statutu PZD postanawia, uchwalić opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, w roku 2022 w wysokości 0.80 zł od m² powierzchni użytkowanej działki. Opłatę ogrodową działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

Nr 5/2022 – W sprawie opłaty ogrodowej energetycznej przeznaczonej na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu, która wynosiła w 2021 roku 5267 kWh. W 2022 roku opłata ogrodowa energetyczna wynosi 12,10 zł , płatna do 30 czerwca 2022 roku.

Nr 6/2022 – W sprawie opłaty ogrodowej wodnej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody która wynosi 383,3 m³ , ubytku wody z powodu awarii, napełniania sieci wodą na początku sezonu oraz zrzutu wody na koniec sezonu i dokonania odczytów na poszczególnych działkach w 2022 roku wynosi 9,14 zł. płatna do 30 czerwca 2022 r.

Nr 7/2021 – W sprawie opłaty za wywóz śmieci w 2022 roku: Walne Zebranie członków im. ” Miczurina” w Czerwionce działając zgodnie zgodnie z art. 3. ust.1 i 2 ustawy o ROD, § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz w związku z zawartą umową z firmą wywozową ustala opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD w roku 2022 w kwocie 130,00 zł od działki. Opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do 30 czerwca 2022 r..

Nr 8/2022 – Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD działając na podstawie §64 pkt6 i pkt 7 Statutu PZD oraz §4 ust.3 Uchwały nr 5/XXV/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 05.12.2018 roku w sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w ROD postanawia podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tyt pracy społecznej w ROD na 2022 rok o 15080,50 zł

Nr 9/2022 – Zabrania się wrzucania do pojemników działkowych na śmieci, odpadów pochodzenia organicznego, a
w szczególności pochodzące z działki części roślin, takich jak:: ( liście, trawa, owoce, chwasty, itp.) które działkowiec jest zgodnie z Regulaminem ROD ma obowiązek kompostować. Osoby przyłapane na łamaniu uchwały będą wzywane do uporządkowania miejsca lub obciążone kosztem wywozu.

Nr 10/2022 – Elektrycy konserwatorzy na wszystkich działach odpowiadają tylko za sieć elektryczną od rozdzielni głównej na danym dziale do szafek na alejach.
Wszelkie prace wykonywane na poszczególnych działkach są ich dobrą wolą i nie są
zobowiązani do naprawy wadliwej instalacji. Elektryk konserwator ma prawo kontroli
instalacji elektrycznej w altanie, w przypadku nieprawidłowości odcięcie zasilania
do czasu usunięcia usterki. Wadliwą instalacje elektryczną może usunąć tylko osoba
z uprawnieniami przystosowanymi do wykonywania danej czynności.
Prace związane z naprawą instalacji działkowicz wykonuje na własny koszt.

Nr 11/2022 – Odczyty liczników wody za 2022 rok będą przeprowadzone po zastawieniu wody na okres zimowy, Zarząd nie wyklucza przeprowadzenie dodatkowych odczytów i kontroli wodomierzy bez powiadomienia działkowców. Natomiast odczyty
liczników prądu na każdym dziale będą przeprowadzone w ostatnich dniach marca
2023 roku, co wskaże zużycie prądu od marca 2022 r. do marca 2023 r.

Nr 12/2022 – Dzierżawcą działki którzy nie umożliwią dokonania odczytu licznika wody w wyznaczonych terminach może zostać naliczony ryczałt.

Uzasadnienie:
– ze względu na problemy podczas odczytu na poszczególnych działkach z powodu nie
obecności lub złego stanu wodomierza który uniemożliwia prawidłowy odczyt w
wyznaczonym terminie oraz terminie dodatkowym. Terminy odczytów będą umieszczone w
gablotach oraz na stronie internetowej naszego ogrodu.

Nr 13/2022 – W sprawie planu pracy na 2022 r.

Nr 14/2022 – W sprawie preliminarza finansowego na 2022 r.
………………………………………………………………
WNIOSEK ZARZĄDU ROD:
Nr 1/2022 – Na terenach ogrodów działkowych jest całkowity zakaz dokarmiania kotów na alejach działkowych, i prowadzania psów bez smyczy i kagańca zgodnie z regulaminem ROD.
Prosimy sprzątać po swoich pieskach zanieczyszczeń na alejach działkowych.

Nr 2/2022 – W sprawie zmiany nazwy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. ,,Miczurina” w
Czerwionce (uchwała odrzucona: 7 głosów za zmiana, 22 głosy przeciw zmiany, 77 wstrzymało się od głosu)

error: Content is protected !!