Szybki kontakt - 518-237-416 mirekc61@o2.pl

Walne Zebranie

Uchwały na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ROD im. „Miczurina” 

w Czerwionce-Leszczynach  z dnia 21.04.2018r

Nr  1/2018 –  W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego

                      Zarządu ROD w 2017r 

Nr  2/2018  W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD 

                       w 2017 r.

Nr 3/2018 – Wysokość opłaty ogrodowej Walne Zebranie Sprawozdawcze PZD w ROD 

                    im. Miczurina w Czerwionce na podstawie § 64 pkt 7 statutu PZD postanawia,  uchwalić

                    wysokość opłaty ogrodowej w 2018r  w kwocie 0,45 gr od m² powierzchni użytkowej

                   działki  ( w tym 0,08 gr partycypacji zgodnie z uchwałą nr 2/XVIII/2017 Krajowej Rady

                    PZD z dnia 15.12.2017 r.), przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD. 

                   Opłatę ogrodową działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do 

                   dnia 30 czerwca  2018r. Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają 

                    jedną opłatę ogrodową.

Nr 4/2018  W sprawie opłaty ogrodowej energetycznej przeznaczonej na pokrycie strat 

                     powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu, która wynosi 3858

                    kilowatów. W 2018 roku opłata ogrodowa energetyczna wynosi 9,00 zł , płatna do 

                   30 czerwca 2018 roku.

Nr 5/2018 – W sprawie opłaty ogrodowej wodnej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych 

                    z ubytkami wody która wynosi 155 m³, opłaty za główne liczniki wody, napełniania 

                    sieci wodą na początku sezonu oraz zrzutu wody na koniec sezonu i dokonania 

                    odczytów na poszczególnych działkach w 2018 roku wynosi 10,00zł,  płatna do 

                    30 czerwca 2018r.

Nr  6/2018 –  W sprawie planu pracy na 2018 rok

Nr  7/2018 –  Na podstawie uchwały KR PZD nr 295/2016 z dnia 17.08.2016 roku § 4 pkt 3,  

                      w sprawie podwyższenia świadczeń i nagród wypłacanych z tytułu prac społecznych 

                      w rodzinnych ogrodach działkowych na 2018 rok do kwoty 8064,40 zł

Nr 8/2018 – W sprawie preliminarzy finansowych na 2018r.

Nr  9/2018 – W sprawie opłaty za wywóz śmieci  w 2018 roku:  Walne Zebranie członków

                     ROD im. ” Miczurina” w Czerwionce działając zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/321/16 

                    Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016r  regulującą 

                    wysokość opłaty w roku 2018r  w wysokości 35,00 zł od działki, dla odpadów

                    segregowanych. Termin wniesienia opłaty do 30 czerwca 2018 roku. Małżonkowie 

                    będący członkami związku, użytkujący wspólnie działkę opłacają jedną opłatę.

Nr  10/2018 – Zabrania się wrzucania do pojemników działkowych na śmieci, odpadów  pochodzenia

                       organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin, takich jak:

                      ( liście, trawa, owoce, chwasty, itp.)  które działkowiec zgodnie z Regulaminem ROD

                       kompostować. Zabrania się także pozostawiania w miejscach składowania odpadów

                      BIO wszelkiego rodzaju gruzu, śmieci, odpadów wielkogabarytowych oraz drzewa.

                     Osoby przyłapane na łamaniu uchwały będą wzywane do uporządkowania miejsca 

                      lub obciążone kosztem wywozu pojemnika na śmieci.

Nr  11/2018   – Elektrycy konserwatorzy na wszystkich działach odpowiadają tylko za sieć 

                        elektryczną od rozdzielni głównej na danym dziale do szafek na alejach. 

                       Wszelkie prace wykonywane na poszczególnych działkach są ich dobrą wolą i nie są

                       zobowiązani do naprawy wadliwej instalacji. Elektryk konserwator ma prawo kontroli

                       instalacji elektrycznej w altanie, w przypadku nieprawidłowości odcięcie zasilania 

                      do czasu usunięcia usterki. Wadliwą instalacje elektryczną może usunąć tylko osoba

                      z uprawnieniami przystosowanymi do wykonywania danej czynności.

                      Prace związane z naprawą instalacji działkowicz wykonuje na własny koszt.

Nr  12/2018  – Opłaty związane z użytkowaniem ogrodu takie jak: składka członkowska, 

                        opłata ogrodowa, opłata ogrodowa wodna, opłata ogrodowa energetyczna, 

                        opłata za wywóz śmieci, prąd i wodę będą pobierane od 30 kwietnia do 30 czerwca

                        2018 roku. Dni i godziny opłat będą wywieszone w gablotach ogrodu. 

                        Rozliczenie roczne odbędzie się po 31 października 2018 roku. 

Nr  13/2018   – Odczyty liczników prądu i wody na 31 październik przeprowadzą na każdym dziale

                          komisje. W przypadkach konieczności dodatkowych odczytów zarząd powiadomi

                          działkowców w gablotach ogrodu.

Nr 14/2018  W sprawie ponownego podłączenia energii elektrycznej dla działkowca. 

                        Zarząd ROD im. Miczurina w Czerwionce-Leszczynach działając na podstawie

                        Uchwały Nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. 

                       ustala opłatę za ponowne podłączenie energii elektrycznej na działce  

                       w wysokości 30,00 zł.                                                               

                                                           

                 Uzasadnienie:  

trzydziesto dniowe opóźnienie z uiszczeniem opłaty z tytułu zużytej energii według wyznaczonego terminu, zgodnie z uchwałą Nr 12/2018  Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Miczurina 

w Czerwionce-Leszczynach z dnia 21 kwietnia 2018 roku może stanowić podstawę do zablokowania dostaw energii przez zarząd ROD. Długość opóźnienia stanowiącego przesłankę do odcięcia dostaw powinna wynikać z uchwały walnego zebrania. O zamiarze odcięcia energii elektrycznej z tytułu nieopłacenia należności za jej zużycie zarząd ROD powiadomić działkowca na piśmie.

Nr 15/2018 – Dzierżawcą działki którzy nie umożliwią dokonania odczytu licznika wody 

                      w wyznaczonych terminach zostanie naliczony ryczałt. 

                                                                  

              Uzasadnienie:

– ze względu na problemy podczas odczytu na poszczególnych działkach z powodu nie obecności lub złego stanu wodomierza który uniemożliwia prawidłowy odczyt w wyznaczonym terminie oraz terminie dodatkowym. Terminy odczytów będą umieszczone w gablotach oraz na stronie internetowej naszego ogrodu.

Nr 16/2018 – Na terenach ogrodów działkowych jest całkowity zakaz dokarmiania kotów na alejach

                      działkowych.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                         PRZEWODNICZĄCY 

    UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                                                   WALNEGO ZEBRANIA

Czerwionka-Leszczyny,  dnia 21 kwietnia 2018 rok

 

error: Content is protected !!